تعریف استراتژی کسب و کار در خط مشی کیفیت و محیط زیست.

رضایت مشتریان و کارکنان ما است نقطه استراتژیک مرجع گروه و که همه باید ترویج, برای انجام این کار:

 • ما ارائه خدمات مداوم کیفیت.
 • ما درک و تعهدات قراردادی ما برآورده خواهد شد.
 • ما سیستم مدیریت موثر حفظ خواهد شد.

علاوه بر این و برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی فعالیت های خود را در محیط زیست, جهت عمومی BUROTEC, بر اساس انطباق متفکرين با قوانین زیست محیطی, اهداف كلي و تعهدات برقرار:

اهداف:

 • اجرای موثر سیستم کیفیت و محیط زیست, اصول و تعهدات این سیاست شناخته شده, تحت پوشش, توسعه و نگهداری در تمام سطوح سازمان هر.
 • Asegurar que todas sus actividades y servicios se desarrollen en el marco establecido en la presente Política, mejorando continuamente la eficacia del sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación que podamos producir con nuestras actividades y servicios.
 • ES, pues, nuestra intención mejorar de forma continuada la gestión de calidad y ambiental de nuestra empresa mediante una evaluación periódica de nuestro sistema de gestión que nos permita plantear de forma progresiva nuevos y más ambiciosos objetivos

Compromisos:

 • Cumplir con la legislación y normativa aplicable, tanto en materia de calidad como ambiental, así como otros compromisos voluntariamente adquiridos y, en la medida de lo posible, implementar programas que excedan dicha legislación
 • Utilizar criterios ambientales en la selección y evaluación de los proveedores que trabajen para BUROTEC exigiéndoles un comportamiento acorde con nuestra política de calidad y medio ambiente.
 • Asegurar que todos los empleados reciban la capacitación adecuada para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Desarrollar planes de formación entre los empleados con objeto de aumentar su preparación y motivación respecto al medio ambiente y a la calidad de nuestros servicios.
 • یک ارزیابی دقیق از ما مسائل زیست محیطی و ایجاد برنامه از اقداماتی که به منظور کاهش اثرات زیست محیطی مرتبط با این حداقل, هر جا که به لحاظ فنی و اقتصادی قابل دوام, بنابراین سازمان دستیابی به تعهد به پیشگیری از آلودگی.
 • وی با اشاره به كارگران, مشتریان, تامین کنندگان و جامعه عمومی, تعهد شرکت به صراحت, هر دو از نظر کیفیت و مدیریت زیست محیطی.
 • Desarrollar e implementar un plan de comunicación tendiente a concienciar sobre ésta política y los compromisos asumidos por la compañía a todo el personal propio y de terceros que operen dentro de nuestras instalaciones.
 • Prevenir la contaminación y considerar el impacto ambiental como un elemento esencial cuando se evalúen nuevos proyectos, servicios y operaciones a realizar.
 • Realizar las operaciones haciendo uso racional de la energía y otros recursos naturales. Promover al eficiencia energética y el reciclado.
 • Cooperar con Organizaciones técnicas apropiadas para la protección del medio ambiente.